มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี


ประวัติความเป็นมา 
         ในปีการศึกษา 2538 ศาสตราจารย์ประจำรังสรรค์  แสงสุข  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้คิดริเริ่มในการสร้าง
โอกาสทางการศึกษาไปสู่ส่วนภูมิภาค  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ในภูมิภาคและท้องถิ่นต่าง ๆ  ได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดำรงชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยได้เริ่มดำเนินการเปิด สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
ในจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดอุทัยธานี ฯลฯ
         การจัดตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี ในปี พ.ศ. 2538 เกิดจากดำริของ  
ศาสตราจารย์ประจำรังสรรค์  แสงสุข   อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายในจังหวัด
ทั้งศิษย์เก่า ภาครัฐและเอกชนโดยนายวิเชียร เปาอินทร์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้ อนุมัติพื้นที่จำนวน 30 ไร่
ติดกับที่ทำการกองร้อย อสจ.ปจ.ที่ 2 (บ้านแหลมหิน ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี)
ใช้เงินบริจาคเพื่อปรับปรุงรวมทั้งสิ้นจำนวน 3,551,804.- บาท    ให้เป็นที่ทำการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดปราจีนบุรี เป็นที่เรียนชั่วคราว   
 

 

        


สถานที่ตั้ง

เลขที่- หมู่ที่ 11 ถนนสุวินทวงศ์-ปราจีนบุรีธานี
ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25230
หมายเลขโทรศัพท์:-
0-2310-7020,0-2310-7021, 0- 3740-5658 โทรสาร:- 0-2310-7022,0-2310-7023
 

 

จำนวนเนื้อที่ของที่ดิน

        เป็นที่ดินราชพัสดุจังหวัดปราจีนบุรี แปลงหมายเลขทะเบียนที่ 1942/2508
สำหรับที่หลวง ที่ดินเลขที่ 39 ระวาง 14-14 น. 11-12 อ.
เอกสิทธิ์ ที่ปจ.015 2/9911
 

ด้านงบประมาณและอาคารเรียน
       ประธานสภาจังหวัดปราจีนบุรี ประธานหอการค้า จังหวัดปราจีนบุรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
หัวหน้าหน่วยงานราชการ ในจังหวัดได้ร่วมรณรงค์ จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งจำเป็น
สำหรับการเรียนการสอน ได้ย้ายมาทำการในพื้นที่ของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2540 เป็นอาคาร 2ั ชั้น
และอาคารปฏิบัติการ 3 ชั้น

ปี พ.ศ. 2539 อาคารหอประชุม

งบรายได้ 12,000,000.- บาท
ปรับปรุง
800,000.- บาท

ปี พ.. 2541 อาคารเรียนและปฏิบัติการ   3 ชั้น

งบพัฒนา ส.ส. 5,000,000.- บาท     ดำเนินการโดยนายสุนทร วิลาวัลย์
..ปราจีนบุรีและงบ รายได้         3,000,000.- บาท
งบรายได้ปรับปรุงห้องเรียนปริญญาโท   1,200,000.- บาท

ปี พ.. 2544 อาคาร โรงอาหาร

งบรายได้ 2,800,000.- บาท      

              

 วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค

1.เพื่อขยายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา
   
ให้กับประชาชนที่อยู่ห่างไกลในส่วนภูมิภาค
2.
เผยแพร่การเรียนการสอนด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3.ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ท้องถิ่น
4.
รักษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพร้อมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

การย้ายสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี

                         
จากที่ตั้งเดิม                                                                  ที่ตั้งปัจจุบัน

 นโยบายพื้นฐาน 
    
     - สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าได้ศึกษาวิชาการชั้นสูงได้อย่างทั่วถึงเป็นรูปธรรม
         - จัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดปราจีนบุรี  โดย ให้ความสำคัญแก่ผู้เรียน
            ซึ่งสามารถศึกษาที่ใดก็ได้ให้มีความรู้ ฯลฯ ไม่เน้นวัตถุ
 

เป้าหมาย       
        
 -  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมไปรับผิดชอบดูแลบ้านเมือง 
   
ปรัชญา  ปณิธานและวัตถุประสงค
ปรัชญา  :  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี   คือ
                  สร้างโอกาสทางการศึกษา    เพื่อเสริมคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น  
                PROVIDING EDUCATION FOR SYNERGISTIC LOCAL WISDOM

ปณิธาน :    มุ่งพัฒนาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นไปตามนโยบายมหาวิทยาลัย
                           เพื่อเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ท้องถิ่น  เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัย
                           และเพิ่มคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น


วิสัยทัศน์/พันธกิจ
       วิสัยทัศน์
               พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อสนองนโยบายมหาวิทยาลัยร่วมมือกับจังหวัด(ทั้งภาครัฐและเอกชน)
 ในการช่วยเหลือและจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเชิงวิชาการของประชากรในท้องถิ่น

       พันธกิจ
                   เน้นการบริการทางวิชาการ  พัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่ให้สามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ๆได้เป็นอย่างดีและมีการปฏิบัติงานเป็นระบบ  
เพื่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในจังหวัดปราจีนบุรี

                                                                       
  [กลับหน้าแรก]