ปรัชญา  ปณิธานและวัตถุประสงค์
ปรัชญา  :    สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี   คือ
            
        สร้างโอกาสทางการศึกษา    เพื่อเสริมคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น  
                  PROVIDING EDUCATION FOR SYNERGISTIC LOCAL WISDOM

ปณิธาน :     1.   มุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
                       2.
   มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม  เพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติ
                      3.
   มุ่งเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเปี่ยมด้วยองค์ความรู้ให้กับท้องถิ่น
                      4.
   มุ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และมุ่งเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                       5.
   มุ่งใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยให้เต็มศักยภาพ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับท้องถิ่น
                       6.   มุ่งเป็นต้นแบบในการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
                       7.
   มุ่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย ให้ชุมชนในท้องถิ่นภาคภูมิใจ  และรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ ตลอดจนเสริมสร้างสิ่งดีงามต่อมหาวิทยาลัย
                       8.
    เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทุกด้าน

วัตถุประสงค์
               1.   เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีศักยภาพในการเป็นผู้นำที่ทรงคุณลักษณะ เพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติ
                       2.   เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ใฝ่เรียนรู้ได้ศึกษาเพิ่มเติม เพื่อประสิทธิผลที่ก่อประโยชน์ต่อสังคม

                       3.   เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม โดยให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัย   เผยแพร่ความรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อผู้ใฝ่เรียนรู้

                       4.  เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการที่จัดอยู่ในมาตรฐาน

                       5.  เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้ธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของสังคมไทย
                       6.  เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
                       7.  เพื่อดำเนินการบริหารจัดการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี ตามหลักธรรมาภิบาล  โดยเป็นไปตามกฎระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง

                       8. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ                        
                       9.  เพื่อปลุกจิตสำนึกและเสริมสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ของประชากรในท้องถิ่น-
นักศึกษา - บุคลากรสาขาวิทยบริการฯปราจีนบุรี     ตลอดจนบุคลากรมหาวิทยาลัย     เพื่อร่วมกัน       พัฒนาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี ให้มีความเจริญและสมบูรณ์แบบตามความต้องการของท้องถิ่น

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
       วิสัยทัศน์
               เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นแหล่งเผยแพร่สื่อนวัตกรรม  เทคโนโลยี  สารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ  เสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงความรู้คู่คุณธรรม ธำรงศิลปวัฒนธรรมไทย พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีศักยภาพและสามารถใช้องค์ความรู้ในการก่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ   
       พันธกิจ

                   
เน้นการบริการทางวิชาการ  พัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่ให้สามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ๆได้เป็นอย่างดีและมีการปฏิบัติงานเป็นระบบ  เพื่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในจังหวัดปราจีนบุรี
       1. ด้านการจัดการศึกษาพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เหมาะสมต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน  จัดหาวัสดุอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัย  ระบบเครือข่ายการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง  (2-way conference system)  เผยแพร่สื่อนวัตกรรม  เทคโนโลยี  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้     และพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ ICT ระบบการสืบค้นข้อมูล( ISC )    E-library ระบบ Millennium   ดำเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต(PRACHINBURI INTERNET TV-RADIO BROADCASTING) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงและมหาวิทยาลัยอื่นๆ 
       2. ด้านการวิจัย
มีการจัดเก็บข้อมูลของสาขาวิทยบริการฯปราจีนบุรี เพื่อการวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาสาขาฯและเพื่อดำเนินการบริหารจัดการสาขาฯตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง
       3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม บริการด้านวิชาการแก่สังคมโดยเผยแพร่ความรู้  สื่อนวัตกรรม   เทคโนโลยี   สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ E-learning  E-books  ตลอดจนระบบค้นคว้าห้องสมุดให้กับนักเรียน-นักศึกษาต่างสถาบัน-ประชาชน  โดยจัดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายในสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี  เพื่อพัฒนาให้ประชากรในท้องถิ่นเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และสามารถนำประโยชน์จากการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต – การงาน ตลอดจนพัฒนาสังคม
       4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ดำเนินการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยจัดกิจกรรมเพื่อหล่อหลอมให้นักศึกษา และบุคลากร สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรีอย่างเป็นรูปธรรมและสม่ำเสมอ ตามสมควรแก่โอกาส ทั้งยังร่วมมือกับจังหวัดและองค์กรอื่นๆในจังหวัดปราจีนบุรี
       5.  ด้านการบริหารจัดการ บริหารจัดการสาขาฯอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และก่อประโยชน์ต่อนักศึกษา บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง   มีการใช้เทคโนโลยี  ICT  ช่วยในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ เสริมศักยภาพบุคลากรด้านการอบรม-ศึกษา และมีการบริหารจัดการสถานที่ให้ก่อประโยชน์ต่อบุคคล/หน่วยงานในท้องถิ่นอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น และเป็นมหาวิทยาลัยที่ประชากรในท้องถิ่นร่วมกันใช้ประโยชน์  ร่วมกันสรรค์สร้างมหาวิทยาลัย ให้เป็นมาตรฐานสากล
       6.  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการประกันคุณภาพซึ่งนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

                                                                                                                 

   กลับหน้าแรก