:::ยินดีต้อนรับสู่โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ ส่วนภูมิภาค  จังหวัดปราจีนบุรี   Welcome  to Ph.D. Prachinburi campus:::
การรับสมัคร
-->คุณสมบัติของผู้สมัคร
-->
วิธีการคัดเลือก
 

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ มหาวิทยาลัยรามคำแหงให้ความเชื่อถือ ภายใต้เงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ปริญญาตรีตรงสาขาและปริญญาโทตรงสาขา เคยทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโทมาก่อน
(2) ปริญญาตรีตรงสาขาและปริญญาโทตรงสาขา ไม่เคยทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโทมาก่อน
(3) ปริญญาตรีไม่ตรงสาขาแต่ปริญญาโทตรงสาขาและเคยทำวิทยานิพนธ์
(4) สาขาวิชาที่มีความหลากหลาย เช่น สังคม-วิทยา พิจารณาจากพื้นฐานการศึกษาและหัวข้อดุษฎี-นิพนธ์ที่ผู้สมัครสนใจเข้าศึกษา
(5) คุณสมบัติพิเศษอื่นที่คณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด

2. ผู้สมัครต้องมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ได้คะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 หรือต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 %
กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการ อบรมภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

 


  หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา

การคัดเลือกนักศึกษาใช้การประเมิน
(1) ศักยภาพจากใบสมัคร
(2) ข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์เบื้องต้น
(3) การสัมภาษณ์ และ
(4) จดหมายแนะนำโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสาระนิพนธ์ระดับปริญญาโทหรืออาจารย์ที่ปรึกษา

ระบบการจัดการศึกษาและการคิดหน่วยกิต

สำหรับระบบการจัดการหลักสูตร ใช้ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

การคิดค่าหน่วยกิต คิดตามลักษณะของการเรียนการสอน ดังต่อไปนี้

(1) รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค

(2) รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึก หรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค

(3) การฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค

(4) การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค

(5) ดุษฎีนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค

ระยะเวลาการศึกษา

ส่วนผู้ที่สำเร็จปริญญาโท แล้วเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาเอก ให้ใช้เวลา 2-5 ปีการศึกษาอย่างมาก ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

การลงทะเบียนเรียน

ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา หากมีเหตุผล และความจำเป็นพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการหลักสูตร อาจพิจารณาให้มีการลงทะเบียนเรียนที่มีจำนวนหน่วยกิต แตกต่างไปจาเกณฑ์ข้างต้น แต่ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 


 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทร. : 0-2310-7020-1, 0-3740-5658  แฟกซ์ : 0-2310-7020,0-2310-7022- 3
E-mail : mail : kung01_la@hotmail.com ,poo_11th@hotmail.com