:::ยินดีต้อนรับสู่โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ ส่วนภูมิภาค  จังหวัดปราจีนบุรี   Welcome to Ph.D. Prachinburi campus:::
ปรัชญาและปณิธานของหลักสูตร

        
การศึกษามุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางด้านสังคมศาสตร์  เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความทันสมัยทางวิชาการให้แก่วงการวิชาการของประเทศ  และความเป็นนักวิชาการให้แก่กำลังคนระดับสูง  เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองของประเทศ  ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     (1) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่รอบรู้ในวิทยาการสาขาที่ตนศึกษาอยู่ สามารถทำการศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  แสวงหาแนวทางและแนวคิดใหม่ได้อย่างอิสระ  และสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง

     (2)
เพื่อผลิตผลงานการศึกษาและงานวิจัยที่มีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์อย่างแท้จริงต่อการนำไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองของประเทศ

 
อำนวยการโครงการฯ
 

ศาสตราจารย์ประจำรังสรรค์  แสงสุข
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทร. : 0-2310-7020-1, 0-3740-5658  แฟกซ์ : 0-2310-7020,0-2310-7022- 3
E-mail : mail : kung01_la@hotmail.com ,poo_11th@hotmail.com