:::ยินดีต้อนรับสู่โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ ส่วนภูมิภาค จังหวัดปราจีนบุรี : Welcome to Ph.D. Prachinburi campus:::
 

นักศึกษาปริญญาเอก   รุ่นที่  1

นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์   ศรีจันทร์งาม
รหัส 
4729800201     สาขาวิชารัฐศาสตร์
ประธานนักศึกษาปริญญาเอก

   
   

นายกษิดิศ  บุญรัตนไพโรจน์
รหัส 
4729100201  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

นางสาวนุชจรีย์   ภู่แย้ม
รหัส 
4729100202  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

   
   

นายอนันต์   เตชนวสิน
รหัส 
4729100203  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

นางปวีนา   ศุขวัฒน์
รหัส 
4729470201  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

นักศึกษาปริญญาเอก   รุ่นที่  2

นักศึกษาปริญญาเอก   รุ่นที่  3


นางสาวดวงพร  ศรีมงคล
รหัส 
4829260201  สาขาวิชาสังคมวิทยา

 

พ.ต.ท.โสณกุญช์  ทรัพย์สมบัติ
รหัส  4929260201  สาขาวิชาสังคมวิทยา

 

นักศึกษาปริญญาเอก   รุ่นที่  4

นางสาวระวีวรรณ  ฉัตรทอง
รหัส 
5029520201  สาขาวิชา
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ


มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทร. :  0-3745-4096    0-2310-8000  ต่อ 7020, 7024     แฟกซ์ : 0-2310-8000 ต่อ 7020, 7022 , 7024
E-mail : mail : kung01_la@hotmail.com ,poo_11th@hotmail.com