รูปแบบการบริหารราชการ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง


ผศ.กิตติศักดิ์ เชื้ออาษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิทบริการจังหวัดปราจีนบุรี

เจ้าหน้าที่สาขาวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี

peemon3@hotmail.com

งานบริหารและธุรการ

งานสารสนเทศ

งานบริการการศึกษา


 fun.ra@hot
mail.com


kanchana_pat@hotmail.com

 

pung_hu_hu@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  sthamolwan@hotmail.com


ant_kmitnb@hotmail.com


chinnapae@hotmail.com


wallop_001@hotmail.com


pu_tow@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


auybaby@hotmail.com


kamonpop76@hotmail.com


poo_11th@hotmail.com
 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย


พลฯ สมพร  อินทร์ทอง
 หัวหน้าชุด รปภ.


 พลฯ พนม  ดาวทอง
หัวหน้าผลัด รปภ.


พลฯ มนัส  ดาวทอง
เจ้าหน้าที่ รปภ.

กลับหน้าแรก