คุณสมบัติของผู้สมัคร
            1.  จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและอายุไม่ต่ำกว่า  25  ปี  บริบูรณ์นับถึงวันแรกที่เปิดรับสมัครของภาคการศึกษาที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษา หรือ
            2.  เป็นข้าราชการซึ่งมีต่ำแหน่งและเงินเดือนตั้งแต่ระดับ 2 หรือเทียบเท่าขึ้นไปและจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือ
            3.  เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือลูกจ้างของรัฐซึ่งได้ปฏิบัติงานมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า  5  ปี  และจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือ
            4.  เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา  สมาชิกกรุงเทพมหานคร  สมาชิกสภาจังหวัด  สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สมาชิกสภาเขต  สมาชิกสภาเมือง  สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาตำบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หรือกรรมการสุขาภิบาล  ทั้งนี้ต้องจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า  หรือ
            5.  ผู้เป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นประธานกรรมการหรือเป็นผู้จัดการ หรือเป็นกรรมการบริหารในหน่วยงานธุรกิจเอกชน มาไม่น้อยกว่า  5  ปี  โดยมีพื้นความรู้มัธยมศึกษาตอนต้น และอายุไม่ต่ำกว่า  25  ปี บริบูรณ์  นับถึงวันแรกที่เปิดรับสมัครของภาคการศึกษาที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษาหรือ
            6.  เป็นผู้ซึ่งมหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้


หมายเหตุ        -  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานแล้ว
                        -  สำหรับผู้ที่ใช้วุฒิจากต่างประเทศจะต้องนำหนังสือรับรองการเทียบความรู้จากทบวงมหาวิทยาลัยหรือกระทรวงศึกษาธิการแล้วแต่กรณีไปแสดงในวันสมัครด้วย

หลักฐานการสมัคร
            1.  สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ         4    ฉบับ
            2.  สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการอย่างละ    4    ฉบับ
            3.  ใบรับรองแพทย์    1    ฉบับ
            4.  รูปถ่ายขนาด  2 "  และขนาด  1 "  อย่างละ  2  รูป