งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น
                 สร้างปี พ.ศ.2541  งบประมาณแผ่นดิน  3,000,000.- บาท      บริจาค 5,000,000.- บาท
                        ปี พ.ศ.2542  
ปรับปรุงห้องปริญญาโท  1,200,000.- บาท
                        ปี พ.ศ.2543  
ปรับปรุงห้องผู้บริหาร   417,300.- บาท

 

 งบประมาณก่อสร้างอาคารหอประชุม
            
สร้าง ปี พ.ศ.2539 งบประมาณแผ่นดิน 12,000,000.- บาท
               
ปรับปรุง ปี พ.ศ.2540   800,000.- บาท