ข้อมูลเกี่ยวกับสาขา

ประวัติการก่อตั้ง

ปรัชญา/ปณิธาน

โครงสร้างการบริหาร

แผนที่ตั้ง

สารสนเทศจังหวัดปราจีน

สมุดเยี่ยม

ข้อมูลปริญญาตร

ปฏิทินการศึกษา 2/2550

ปฏิทินิจกรรม มกราคม 2551

ตารางเรียน 2/2550

ตารางบรรยายสรุป

กฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

 หลักสูตรแพทย์แผนไทย

Pre-Degree
ปริญญาตรีให้เร็วขึ้น

ตรวจสอบผลการเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร

คณะรัฐศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

ตรวจสอบผลการเรียน
รายบุคคล

ตรวจสอบแต่ละคณะ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลปริญญาเอก

โฮมเพจปริญญาเอก

ปรัชญาและปณิธาน

หลักสูตร

ข่าวประชาสัมพันธ

งานบริการห้องสมุด

เว็บไซด์ห้องสมุดปราจีนบุร

 แหล่งสืบค้นข้อมูล ISC

 สืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์

คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูล
วิทยานิพนธ์

สำนักหอสมุดกลาง

 E-Books

 E-Learning

 ถ่ายทอดสดการบรรยายจากห้องเรียน ( Cyberclassroom

ห้องผู้บริหาร

ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ

ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ

 ภูมิทัศน์สาขา

  ประวัติพ่อขุนราม

ประวัติ

การขยายอาณาเขต

การทำนุบำรุงบ้านเมือง
หลักศิลาจารึก
พระเกียรติคุณ

Link มหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

สวป

ข่าวรามคำแหง

สารนิเทศประชาสัมพันธ์

 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรต

เว็บไซต์รายวิชา

สถาบันคอมพิวเตอร์

ข่าวรามนิวส์

ru_mobile

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

Link จังหวัดปราจีนบุร

รพ.อภัยภูเบศร

ข้อมูลสมุนไพร

เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 

สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี

พัฒนาชุมชนปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

จังหวัดปราจีนบุรี

   
หน่วยงานต่าง ๆ
 symble_asterisk_blue.gif ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
ปฏิทินเมืองไทย
กรมอุตุนิยมวิทยา
การสื่อสาร

 symble_asterisk_blue.gif

ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
ค้นหารหัสไปรษณีย์
เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์
การเดินทาง

 symble_asterisk_blue.gif

ตารางเดินรถไฟ
ตารางเดินรถเมล
รถไฟฟ้า BTS
เช็คเที่ยวบิน

symble_asterisk_blue.gifเศรษฐกิจ
 

ราคาทองคำ
ราคาน้ำมัน ปตท.
ตลาดหลักทรัพย์

 

                                                                                                                              [ VERSION ENG ]
สร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อเสริมคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น

PROVIDING  EDUCATION  FOR SYNERGISTIC  LOCAL  WISDOM

Untitled Document ^_^ เว็บบอร์ด: ม.รามคำแหง สาขาฯ จ.ปราจีนบุรี กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ ^_^  
สถานีวิทยุ โทรทัศน์ เพื่อการศึกษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
FAIKHAM PRACHINBURI Internet Broadcasting
 
 

 
      ข้อมูลล่าสุด วัีนอังคาร ที่  29  เมษายน พ.ศ. 2551

         ำหหนดการปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญาตรี ปีการศึกษา 2551
     
       
ำหหนดการปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาโท ปีการศึกษา 2551

       ำหหนดการลงทะเบียนปริญญาโท ภาค1/51 (เทอม 3) ชั้นปีที่ 2

'

        ระกาเปลี่ยนแปลงอัตราค่าลงทะเบียนสอบประมวลความรู้
       
ำหนดกาสอบประมวลความรู้ คณะบริหารธุรกิจ

         ำหนดกาสอบประมวลความรู้ คณะรัฐศาสตร์

          ระการายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท
        
กำหนดการสอบสัมภาษณ

         ำหนดการเปิดเรียน นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ รุ่น2

         ำหนดการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์

         ระกาศแจ้งกำหนดการจัดโครงการศึกษาดูงาน คณะบริหารธุรกิจ

        ระกาศเลื่อนวันปัจฉิมนิเทศและเลื่อนวันสอบประมวล  คณะรัฐศาสตร์

        ระกาศเปลี่ยนแปลงวันบรรยายสรุปปริญญาตรี

        
         ระกาศรายละเอียดเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท
ปีการศึกษา 2551

        เปลี่ยนแปลงตารางบรรยาย ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร
        
เปลี่ยนแปลงตารางบรรยาย ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ

            ด่วน ประกาศเปลี่ยนแปลงวันลงทะเบียน สอบซ่อม ภาค 1/2550

        ปฏิทินการศึกษาและตารางสอน นศ.เนติบัณฑิตยสภา

        กำหนดการซ้อมรับปริญญา
      ซ้อมที่สาขาวิทยบริการฯ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2551

       รายงานนักศึกษาแพทย์แผนไทย รุ่น 1 เทียบโอน

        ับสมัครและลงทะเบียน ปริญญาตรีนิติศาสตร์(ภาคพิเศษ) รุ่น 2
      
แบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อ ปริญญาตรี วิทยาการคอมพวเตอร์
      
แบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อ  ปริญญาโท นิติศาสตร์(ภาคพิเศษ) 

       นักศึกษาแพทย์แผนไทย รุ่น 1 เทียบโอน วิชา 427
 

         ปฏิทินการศึกษาและวิชาที่เปิดบรรยายสาขาวิชาแพทย์แผนไทย

       การขอหนังสือรับรองปริญญาและขึ้นทะเบียนบัณฑิตคณะรัฐศาสตร

         แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนบัณฑิตนักศึกษา ป.โท download

       ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงิน
 

         เนื้อเพลง "พ่อแห่งแผ่นดิน"  download

         ผังการใช้ห้องเรียน PB 2 103 อาคารเรียน 3 ชั้น

 แจ้งให้ทราบ ผลสอบปริญญาตรีจะแจ้งหลังสิ้นสุดการสอบแล้ว 45 วัน

     

  การขอหนังสือสำคัญรับรองปริญญาและขึ้นทะเบียนบัญฑิต
        ศึกษาศาสตร์ / รัฐศาสตร์ / บริหารธุรกิจ    

ขั้นตอนการลงทะเบียน (1) (2) (3)
 

การชำระค่าเทียบโอน นักศึกษาแพทย์แผนไทย

 

ดาวน์โหลดใบชำระค่าเทอม นศ.เก่า  

  ระดานข่าวสาขา

 ห้องข่าวรามคำแหง  

จาก 'eLearning' ถึง 'mLearning' รามคำแหงขึ้นแท่นผู้นำสื่อออนไลน์      โดย ผู้จัดการรายสัปดาห

รามคำแหง – DTAC  กับการศึกษายุคใหม
“เรียนรู้ได้ทุกที่ทั่วไทยผ่านโทรศัพท์มือถือดีแทค
”

รามฯ จัดสอบไล่รูปแบบใหม่ ‘e-Testing’ เป็นครั้งแรกสอบเสร็จรู้ผลสอบทันที

 

ภาพกิจกรรม

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2550
8 มี.ค. 51

วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5 ธ.ค. 2550

โรงทาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4 ธ.ค. 2550

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา เทิดไท้อง์ืราชัน
30 พ.ย. 2550

36 ปีรามคำแหง สักการะบูชาพ่อขุน
 26 พ.ย. 2550

ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง
24 พ.ย. 2550

โครงการกฎหมายชาวบ้าน
19 พ.ย. 2550

ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก
วันที่ 7 ส.ค. 2550

พิธีถวายตัวเป็นลูกพ่อขุน
ทำบุญสาขาวิทยบริการฯ จ.ปราจีนบุรี
วันที่ 14 ก.ค. 2550

โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาขาวิทยบริการ จ.ปราจีนบุรีและ จ.กาญจนบุรี

กิจกรรมวันไหว้ครู
วันที่ 19 ธันวาคม 254
9

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการของบุคลากรสาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี
25-27 เมษายน 2549  ณ เกาะช้าง
จังหว
ัดตราด

ความบันเทิง

 

RU.PJ.TV

 

บทเพลงจากความรักความผูกพันของลูกที่มีต่อพ่อ

จากลูกลูก นักศึกษาและเจ้าหน้าที่

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี

คลิกเพื่อรับฟังบทเพลงเพื่อพ่อsymble_asterisk_blue.gifชื่นใจรังสรรคsymble_asterisk_blue.gif--symble_asterisk_blue.gifรังสรรค์ รังสรรคsymble_asterisk_blue.gif

 

symble_asterisk_blue.gifสถิติผู้เข้าใช้ เริ่มนับ 11 เมษายน 2550 symble_asterisk_blue.gif free stats

สถานีโทรทัศน์ - ข่าว

| 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | Itv | Ubc | cnn | สำนักข่าวไทย |

หนังสือพิมพ์

| กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | มติชน | ฐานเศรษฐกิจ | ผู้จัดการ | สยามธุรกิจ | ประชาชาติธุรกิจ | Bangkok Post | inn | the Nation | Thaipost |

คลิกเพื่อชมบทสวดทั้งหมด

สารสนเทศ ปริญญาตรี

 Download คู่มือ e-Learning

คู่มือการศึกษา

 ข้อห้ามในการสอบไล่

กระทู้รวมกระบวนวิชา

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ตรวจสอบผลการเรียน

ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต

สารสนเทศ ปริญญาโท

อนุมัติจัดสอบประมวลความรู้

แนวการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการศึกษา

Download  ใบสมัครปริญญาโท ฟรี

Download เอกสารกระบวนวิชา GB 711

ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงิน

ตารางบรรยายปริญญาโทชั้นปี 2 (รหัส 49)

ตารางบรรยายปริญญาโทชั้นปี 1 (รหัส 50)

ตรวจสอบผลการเรียน

สารสนเืทศ ปริญญาเอก

 โครงการปริญญาเอก

 ติดต่อส่วนกลาง

ปฏิทินรับสมัครนักศึกษาใหม่

 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
symble_asterisk_blue.gif

วิทยบริการฯ จ.นครศรีธรรมราช (พ.ศ.2538)

symble_asterisk_blue.gif

วิทยบริการฯ จ.อำนาจเจริญ (พ.ศ.2538)

symble_asterisk_blue.gif

วิทยบริการฯ จ.อุทัยธานี (พ.ศ.2538)

symble_asterisk_blue.gif

วิทยาเขตบางนา (พ.ศ.2522)

symble_asterisk_blue.gif

วิทยบริการฯ จ.นครราชสีมา (พ.ศ.2538)

symble_asterisk_blue.gif

วิทยบริการฯ จ.นครพนม (พ.ศ.2539)

symble_asterisk_blue.gif

วิทยบริการฯ จ.แพร่ (พ.ศ.2539)

symble_asterisk_blue.gif

วิทยบริการฯ จ.ขอนแก่น (พ.ศ.2542)

symble_asterisk_blue.gif

วิทยบริการฯ จ.ศรีสะเกษ (พ.ศ.2542)

symble_asterisk_blue.gif

วิทยบริการฯ จ.สุโขทัย (พ.ศ.2542)

symble_asterisk_blue.gif

วิทยบริการฯ จ.ตรัง (พ.ศ.2543)

symble_asterisk_blue.gif

วิทยบริการฯ จ.ลพบุรี (พ.ศ.2543)

symble_asterisk_blue.gif

วิทยบริการฯ จ.หนอวบัวลำภู (พ.ศ.2546)

symble_asterisk_blue.gif

วิทยบริการฯ จ.เพชรบูรณ์ (พ.ศ.2546)

symble_asterisk_blue.gif

วิทยบริการฯ จ.บุรีรัมย ์(พ.ศ.2546)

symble_asterisk_blue.gif

วิทยบริการฯ จ.ชัยภูม

symble_asterisk_blue.gif

วิทยบริการฯ จ.เชียงราย

symble_asterisk_blue.gif

วิทยบริการ จ.เชียงใหม่

symble_asterisk_blue.gif

วิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี

symble_asterisk_blue.gif

วิทยบริการฯ จ.สุรินทร์

symble_asterisk_blue.gif

วิทยบริการฯ จ.อุดรธานี

 แผนที่ ที่กิน ที่เที่ยว

symble_asterisk_blue.gif

แผนที่ตัวเมืองปราจีนบุรี

symble_asterisk_blue.gif

แผนที่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี

symble_asterisk_blue.gif

แผนที่ร้านอาหารรสเด็ด  โรงแรม

symble_asterisk_blue.gif

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

symble_asterisk_blue.gif

ล่องแก่งหินเพลิง อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี

symble_asterisk_blue.gif

บ้านผางาม

สาระน่ารู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
symble_asterisk_blue.gif กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิมเตอร์
symble_asterisk_blue.gif รวมปัญหาฮิตบน Windows
symble_asterisk_blue.gif แก้ไขและซ่อมคอมฯ ด้วยตัวเอง
symble_asterisk_blue.gif วิธี set NOD32 ให้แข็งแรง
symble_asterisk_blue.gif 5 ข้อแนะนะก่อนลง Windows ใหม่
symble_asterisk_blue.gif

download โปรแกรม AdobeReader เปิดเอกสาร

 
ความพึงพอใจในการได้รับข้อมูล ข่าวสาร

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com

    รู้หรือไม่?
symble_asterisk_blue.gif

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยต่างๆ มีดอกอะไรบ้าง?

อุทยานพันธุ์ไม้

กระเทียมเถา

 

 

คาถาบูชาพ่อขุนรามคำแหง สุพรรณิกา(ฝ้ายคำ) ชื่อวิทยาศาสตร์::Religiosum Alston ไม้ต้นผลัดใบ สูง 5 -10 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาลเทา ใบเดี่ยวออกเวียนสลับ รูปฝ่ามือ มี 5 แฉก ปลายแฉกแหลม โคนเว้า ขอบเป็นคลื่น ดอกสีเหลือง ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งทยอยบาน เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 -8 เซนติเมตร ผลรูปไข่กลับ กว้าง 2.5 - 3 เซนติเมตร ยาว 5 -7 เซนติเมตร แตกออกเป็น 3 -5 ซีก เมื่อแห้งเมล็ดสีน้ำตาล มีปุยคล้ายปุผ้ายหุ้ม นิเวศวิทยา ถิ่นกำเนิดอเมริกากลาง และอเมริกาใต้ มีทั้งชนิดดอกซ้อนและดอกไม่ซ้อนออกดอก ธันวาคม- กุมภาพันธ์ ก่อนออกดอกทิ้งใบ ขยายพันธุ์โดยเมล็ด และปักชำ ประโยชน์ปลูกเป็นไม้ประดับ ในบุรีรัมย์พบมากที่เขาพนมรุ้ง ซึ่งในช่วงเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ จะออกดอกสีเหลืองอร่ามสวยงามทั่วทั้งเขา และเพิ่มเสน่ห์ให้ปราสาท ในช่วงฤดูแล้งทุกปี