ประวัติการก่อตั้ง

ปรัชญา/ปณิธาน

โครงสร้างการบริหาร

อาคารสถานที่

แผนที่ตั้ง

สารสนเทศจังหวัดปราจีนบุรี

ภูมิทัศน์สาขา

แผนผังห้องเรียนภายในสาขา

ตารางเปรียบเทียบรายวิชา รหัส 7 หลัก

ปฏิทินการศึกษา 2 / 2557

สอบถามปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน

คู่มือการศึกษา

ข้อห้ามในการสอบไล่

 กระทู้รวมกระบวนวิชา

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต

ถ่ายทอดสดการบรรยาย

E-Learning

ธงคำตอบกระบวนวิชาของคณะนิติศาสตร์

Pre-Degree เพื่อรับ
ปริญญาตรีได้เร็วขึ้น

ข้อดีเรียน Pre-Degree

คณะศึกษาศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

โฮมเพจปริญญาเอก

ปรัชญาและปณิธาน

หลักสูตร

ติดต่อส่วนกลาง

 ปริญญาโทนิติศาสตร์

ตารางเรียน ป.ตรี ภาคฤดูร้อน/2557

 ตารางบรรยายสรุปป.ตรี 2/57

 ป.โท ปี 2 ภาค 2/57

 ป.โท ปี 1 ภาค 2/57

 ผลสอบปริญญาตรี

 ผลสอบปริญญาโท

 ผลสอบปริญญาโทนิติศาสตร์

 e-Services (ป.ตรี)

 e-Graduate (ป.โท)

เว็บไซด์ห้องสมุดปราจีนบุร

 ***แหล่งสืบค้นข้อมูล ISC***

 ***สืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์***

คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูล
วิทยานิพนธ์

สำนักหอสมุดกลาง(ม.ร.)

ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ

ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

แผนยุทธศาสตร์

พระราชประวัติ

บัณฑิตวิทยาลัย

ส.ว.ป.

ข่าวรามคำแหง

สารนิเทศสัมพันธ์

เว็บไซต์รายวิชาสื่อการศึกษาระดับ ป.ตรี

สถาบันคอมพิวเตอร์

ru_mobile

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดปราจีนบุรี

แผนที่ตัวเมืองปราจีนบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

รพ.อภัยภูเบศร

เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 

สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี

พัฒนาชุมชนปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี

 symble_asterisk_blue.gif

หนังสือพิมพ์ไทยต่างแดน
ความสำเร็จที่สัมผัสได้

การสื่อสาร

 symble_asterisk_blue.gif

ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
ค้นหารหัสไปรษณีย์
เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์

การเดินทาง

 symble_asterisk_blue.gif

ตารางเดินรถไฟ
ตารางเดินรถเมล์
รถไฟฟ้า BTS

Thai Air

symble_asterisk_blue.gifเศรษฐกิจ

 

สมาคมค้าทอง
ปตท.
ตลาดหลักทรัพย์

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยต่างๆ มีดอกอะไรบ้าง?

 

Untitled Document  

รายละเอียดการเรียนการสอนแต่ละคณะ(ปริญญาตรี)
 
คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ
 คณะรัฐศาสตรคณะมนุษย์ศาสตร์


ข้อปฏิบัติการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาปริญญาโท

***ประกาศประชาสัมพันธ์การสอบประวลความรู้***

*การกรอกแบบฟอร์มการขอสอบประมวลความรู้ (แผน ข.)*
  -
แบบฟอร์มการขอสอบประมวลความรู้ คณะศึกษาศาสตร์
  -
แบบฟอร์มการขอสอบประมวลความรู้ คณะรัฐศาสตร์
  -
แบบฟอร์มการขอสอบประมวลความรู้คณะบริหารธุรกิจ
กำหนดการสอบประมวลความรู้ (คณะศึกษาศาสตร์) ภาค 2/57
กำหนดการสอบประมวลความรู้ (คณะรัฐศาสตร์) ภาค 2/57
กำหนดการสอบประมวลความรู้ (คณะบริหารธุรกิจ) ภาค 2/57

*ปฏิทินการศึกษา(นักศึกษาเก่า) ปีการศึกษา 2558

*กำหนดขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนปริญญาโท ภาค1/58(นักศึกษาใหม่)

*กำหนดการจัดสอบแก้ไอ (คณะศึกษาศาสตร์)

*กำหนดการจัดสอบแก้ไอ(คณะรัฐศาสตร์)ักศึกษา รหัส 56

*กำหนดการจัดสอบแก้ไอ (คณะบริหารธุรกิจ) ภาค 2/57

*กำหนดการจัดสอบแก้ไอประมวลความรู้ (คณะรัฐศาสตร์) ภาค 2/57

*กำหนดการเรียนวิชา RU 6000 ความรู้คู่คุณธรรม

*กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (สำหรับผู้กู้ยืมต่อเนื่องรายเก่า)

*คู่มือการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน/2557

*รายละเอียดวิชาที่มีการบรรยายสรุป ภาค 2/2557

*โครงการเสริมความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาค 2/2557

*ให้ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ประเภทเรียนดี ขัดสน และกิจกรรม

*แจ้งเปลี่ยนแปลงการบรรยายสรุป วิชา LAW 3010

*กระบวนวิชาที่อาจารย์ผู้สอนไม่ได้เดินทางมาสอนบรรยายสรุป เนื่องจากนักศึกษาลงทะเบียนน้อยกว่า 20 คน

*แจ้งเปลี่ยนแปลงการบรรยายสรุป ภาค 1/57

*การยกเว้นการชำระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา ภาค 1และ ภาค 2 ปีการศึกษา 2556 ของนักศึกษาปริญญาตรีทุกคณะ

*การลงทะเบียนผิดพลาดของนักศึกษาเก่า ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 ของนักศึกษาปริญญาตร

*คู่มือการลงทะเบียนเรียน ภาค 1/57 และสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน /56

*เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ภาค 2 /57 และภาคฤดูร้อน

*ตารางเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ภาค 1/57

*เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ภาค 1 /57

*ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2557

*การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี

*คู่มือการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค

*การดูและตรวจสอบผลการเรียนนักศึกษาปริญญาตรี

*แบบแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาต่อ คณะนิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)


ตารางสอบนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ รุ่น 2

 ห้องข่าวรามคำแหง  

จาก 'eLearning' ถึง 'mLearning' รามคำแหงขึ้นแท่นผู้นำสื่อออนไลน์      โดย ผู้จัดการรายสัปดาห

รามคำแหง – DTAC  กับการศึกษายุคใหม
“เรียนรู้ได้ทุกที่ทั่วไทยผ่านโทรศัพท์มือถือดีแทค
”

รามฯ จัดสอบไล่รูปแบบใหม่ ‘e-Testing’ เป็นครั้งแรกสอบเสร็จรู้ผลสอบทันที

 


 

ความบันเทิง

RU.PJ.TV
(เฉพาะกิจ)

 

ตารางออกอากาศ FAIKHAM PRACHINBURI Internet Broadcasting

บทเพลงจากความรักความผูกพันของลูกที่มีต่อพ่อจากลูกลูก นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี

ฟังบทเพลงเพื่อพ่อคลิกsymble_asterisk_blue.gifชื่นใจรังสรรค

 

symble_asterisk_blue.gifสถิติผู้เข้าใช้ เริ่มนับ 11 เมษายน 2550 symble_asterisk_blue.gif

สถานีโทรทัศน์ -ข่าว

| 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | thaiPBS| cnn | สำนักข่าวไทย |

หนังสือพิมพ์

| กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | มติชน | ฐานเศรษฐกิจ | ผู้จัดการ | สยามธุรกิจ | ประชาชาติธุรกิจ | Bangkok Post | inn | the Nation | Thaipost |ศึกษาดูงานสาขาวิทยบริการฯ จ. อุทัยธานี


ถวายเทียนจำนำพรรษา


รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ

แนวการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการศึกษา

เว็บไซด์โครงการ ม.ร.

ใบชำระค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาปริญญาโท
COMP CODE

บคำร้องทั่วไป

ใบคำร้องย้ายสาขา

แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนบัณฑิตนักศึกษา ป.โท

คู่มือการใช้งาน e-Learning

 เนื้อเพลง "พ่อแห่งแผ่นดิน

symble_asterisk_blue.gif

แผนที่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี

symble_asterisk_blue.gif

ล่องแก่งหินเพลิง อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี

symble_asterisk_blue.gif

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

symble_asterisk_blue.gif

บ้านผางาม

symble_asterisk_blue.gif

ศิลปะวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี

symble_asterisk_blue.gif

แผนที่ร้านอาหารรสเด็ดโรงแรม

symble_asterisk_blue.gif

แผนที่การเดินทาง

symble_asterisk_blue.gif

กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิมเตอร์

symble_asterisk_blue.gif

รวมปัญหาฮิตบน Windows

symble_asterisk_blue.gif

แก้ไขและซ่อมคอมฯ ด้วยตัวเอง

symble_asterisk_blue.gif

วิธี set NOD32 ให้แข็งแรง

symble_asterisk_blue.gif

5 ข้อแนะนำก่อนลง Windows ใหม่

symble_asterisk_blue.gif

download โปรแกรม AdobeReader เปิดเอกสาร

 

ความพึงพอใจในการได้รับข้อมูล ข่าวสาร

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com

symble_asterisk_blue.gif