ประวัติการก่อตั้ง

ปรัชญา/ปณิธาน

โครงสร้างการบริหาร

อาคารสถานที่

แผนที่ตั้ง

สารสนเทศจังหวัดปราจีนบุรี

ภูมิทัศน์สาขา

แผนผังห้องเรียนภายในสาขา

ตารางเปรียบเทียบรายวิชา รหัส 7 หลัก

ปฏิทินการศึกษา 1 / 2560

ารสนเทศนักศึกษาปริญญาตรี

คู่มือการศึกษา

ข้อห้ามในการสอบไล่

 กระทู้รวมกระบวนวิชา

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต

ถ่ายทอดสดการบรรยาย

E-Learning

ธงคำตอบกระบวนวิชาของคณะนิติศาสตร์

Pre-Degree เพื่อรับ
ปริญญาตรีได้เร็วขึ้น

ข้อดีเรียน Pre-Degree

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค1/2559

คณะศึกษาศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

โฮมเพจปริญญาเอก

ปรัชญาและปณิธาน

หลักสูตร

ติดต่อส่วนกลาง

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

 ปริญญาโทนิติศาสตร์

ตารางเรียน ป.ตรี ภาคฤดูร้อน/59

ตารางเรียน ป.ตรี ภาค1/60

 ป.โท ปี 1 ภาค 2/2559

 ป.โท ปี 2 ภาค 2/2559

 ผลสอบปริญญาตรี

 ผลสอบปริญญาโท

 ผลสอบปริญญาโทนิติศาสตร์

 e-Services (ป.ตรี)

 e-Graduate (ป.โท)

เว็บไซด์ห้องสมุดปราจีนบุร

 ***แหล่งสืบค้นข้อมูล ISC***

 ***สืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์***

คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูล
วิทยานิพนธ์

สำนักหอสมุดกลาง(ม.ร.)

ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ

ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

แผนยุทธศาสตร์

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

พระราชประวัติ

บัณฑิตวิทยาลัย

ส.ว.ป.

ข่าวรามคำแหง

สารนิเทศสัมพันธ์

เว็บไซต์รายวิชาสื่อการศึกษาระดับ ป.ตรี

สถาบันคอมพิวเตอร์

ru_mobile

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดปราจีนบุรี

แผนที่ตัวเมืองปราจีนบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

รพ.อภัยภูเบศร

เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 

สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี

พัฒนาชุมชนปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี

 symble_asterisk_blue.gif

หนังสือพิมพ์ไทยต่างแดน
ความสำเร็จที่สัมผัสได้

การสื่อสาร

 symble_asterisk_blue.gif

ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
ค้นหารหัสไปรษณีย์
เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์

การเดินทาง

 symble_asterisk_blue.gif

ตารางเดินรถไฟ
ตารางเดินรถเม
ล์
รถไฟฟ้า BTS
Thai Air

symble_asterisk_blue.gifเศรษฐกิจ

 

สมาคมค้าทอง
ปตท.
ตลาดหลักทรัพย์

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยต่างๆ มีดอกอะไรบ้าง?

 

Untitled Document


ยกเลิกใบเสร็จรับเงินทั่วไป

ข้อปฏิบัติการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาปริญญาโท

***ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา***

  - ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา
  -
แบบขอหนังสือสำคัญรับรองปริญญาและขึ้นทะเบียนระดับบัณฑิต
  -
แบบขอใบรับรองผลการศึกษากรณีสำเร็จการศึกษา(Transcript)
  -
แบบระเบียนบัณฑิต

***ขั้นตอนการแจ้งจบการศึกษา***

  - ขั้นตอนการแจ้งจบการศึกษา
  -
แบบคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
  - แบบคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา คณะรัฐศาสตร์
  -
แบบคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

* ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้ คณะรัฐศาสตร์

* กำหนดการลงทะเบียนเรียน งวดที่ 2 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ รุ่นที่ 4

*กำหนดวันลงทะเบียนและวันสอบประมวลความรู้ คณะรัฐศาสตร์

*กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์

*กำหนดการปัจฉิมนิเทศและบรรยายสรุปฯ คณะบริหารธุรกิจ

*กำหนดการสอบแก้ I ประจำภาค 1/2559

* ปฏิทินการศึกษาปริญญาโท (นักศึกษาเก่า) ปีการศึกษา 2559

*กำหนดการเรียนการสอน วิชา RAM 6000 สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ปีการศึกษา 2559

*กำหนดการสอบประมวลความรู้ คณะบริหารธุรกิจ ภาค 1/2559

***ประกาศประชาสัมพันธ์การสอบประวลความรู้***

*การกรอกแบบฟอร์มการขอสอบประมวลความรู้ (แผน ข.)*
  -
แบบฟอร์มการขอสอบประมวลความรู้ คณะศึกษาศาสตร์
  -
แบบฟอร์มการขอสอบประมวลความรู้ คณะรัฐศาสตร์
  -
แบบฟอร์มการขอสอบประมวลความรู้คณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียดการเรียนการสอนแต่ละคณะ(ปริญญาตรี)

* คู่มือการลงทะเบียนเรียน ภาค1 / 2560  ภาคซ่อม 2 และภาคฤดูร้อน/2559

* กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2560

* คู่มือการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน / 2559

* ตารางบรรยายชดเชย ภาค 2/2559

* ทุนการศึกษาจากผู้มีจิตศรัทธา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

* การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

* การรับสมัครผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา (Pre-Degree) ปีการศึกษา 2560

* การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทเทียบโอนหน่วยกิต ปีการศึกษา 2560

* การรับสมัครนักศึกษาขอย้ายโอนจากสถาบันอุมศึกษาอื่น(กรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา) ปีการศึกษา 2560

* การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

* สรุปจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนสอบ ในปีการศึกษา ภาค 2/2559

* คู่มือการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาค 2/ 2559

*ปรกาศทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง  ปีการศึกษา 2559

*ปรกาศขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาพิการ

* การสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2559

* คู่มือการลงทะเบียนเรียนภาค 1/2559 และภาคซ่อม 2,ภาคฤดูร้อน/2558

*ปรกาศ เรื่องการโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

*การดูและตรวจสอบผลการเรียนนักศึกษาปริญญาตรี


ตารางสอบนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ รุ่น 2

 ห้องข่าวรามคำแหง  

จาก 'eLearning' ถึง 'mLearning' รามคำแหงขึ้นแท่นผู้นำสื่อออนไลน์      โดย ผู้จัดการรายสัปดาห

รามคำแหง – DTAC  กับการศึกษายุคใหม
“เรียนรู้ได้ทุกที่ทั่วไทยผ่านโทรศัพท์มือถือดีแทค
”

รามฯ จัดสอบไล่รูปแบบใหม่ ‘e-Testing’ เป็นครั้งแรกสอบเสร็จรู้ผลสอบทันที

 


 

ความบันเทิง

RU.PJ.TV
(เฉพาะกิจ)

 

ตารางออกอากาศ FAIKHAM PRACHINBURI Internet Broadcasting

บทเพลงจากความรักความผูกพันของลูกที่มีต่อพ่อจากลูกลูก นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี

ฟังบทเพลงเพื่อพ่อคลิกsymble_asterisk_blue.gifชื่นใจรังสรรค

 

symble_asterisk_blue.gifสถิติผู้เข้าใช้ เริ่มนับ 11 เมษายน 2550 symble_asterisk_blue.gif

สถานีโทรทัศน์ -ข่าว

| 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | thaiPBS| cnn | สำนักข่าวไทย |

หนังสือพิมพ์

| กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | มติชน | ฐานเศรษฐกิจ | ผู้จัดการ | สยามธุรกิจ | ประชาชาติธุรกิจ | Bangkok Post | inn | the Nation | Thaipost |


ปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาตรี ปี 2559


สืบสานประเพณีสงกรานต์

แนวการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการศึกษา

เว็บไซด์โครงการ ม.ร.

ใบชำระค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาปริญญาโท
COMP CODE

บคำร้องทั่วไป

ใบคำร้องย้ายสาขา

   - แบบคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
  -
แบบคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา คณะรัฐศาตร์
  -
แบบคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

คู่มือการใช้งาน e-Learning

 เนื้อเพลง "พ่อแห่งแผ่นดิน

symble_asterisk_blue.gif

แผนที่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี

symble_asterisk_blue.gif

ล่องแก่งหินเพลิง อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี

symble_asterisk_blue.gif

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

symble_asterisk_blue.gif

บ้านผางาม

symble_asterisk_blue.gif

ศิลปะวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี

symble_asterisk_blue.gif

แผนที่ร้านอาหารรสเด็ดโรงแรม

symble_asterisk_blue.gif

แผนที่การเดินทาง

symble_asterisk_blue.gif

กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิมเตอร์

symble_asterisk_blue.gif

รวมปัญหาฮิตบน Windows

symble_asterisk_blue.gif

แก้ไขและซ่อมคอมฯ ด้วยตัวเอง

symble_asterisk_blue.gif

วิธี set NOD32 ให้แข็งแรง

symble_asterisk_blue.gif

5 ข้อแนะนำก่อนลง Windows ใหม่

symble_asterisk_blue.gif

download โปรแกรม AdobeReader เปิดเอกสาร

 

ความพึงพอใจในการได้รับข้อมูล ข่าวสาร

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com

symble_asterisk_blue.gif