ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม อาคารหอประชุม (รังสรรค์ แสงสุข)

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

แบบงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม อาคารหอประชุม(รังสรรค์ แสงสุข)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ร่างขอบเขตของงาน

รายการประกอบแบบ