::  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  ::

สาขาวิชารัฐศาสตร์      Master of Art in Political Science

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษไทย)   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร์
อักษรย่อ(ภาษาไทย)   ศศ.ม.
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)   Master of Art in Political Science
ระบบการศึกษา
1.ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบเรียนครั้งละ 1วิชา(Block Course System) เมื่อเรียนจบในกระบวนวิชานั้นและสอบวัดผลแล้ว จึงเรียนวิชาถัดไป แต่ละวิชามีชั่วโมงการเรียนรวมไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง การเข้าชั้นเรียนต้องเข้าชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอโดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. การค้นคว้าข้อมูล นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลได้อย่างกว้างขวางเช่นเดียวกับการศึกษาที่ส่วนกลาง โดยมหาวิทยาลัยได้จัดระบบ Internet R.U. Line ซึ่งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติได้เชื่อมต่อกับมหาวิทยลัยที่หัวหมาก กรุงเทพฯ และจากระบบสืบค้นข้อมูลซึ่งมีศูนย์สืบค้นข้อมูล (ISC) ให้บริการ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ทบวงมหาวิทยลัยรับรองแล้ว
วิธีการคัดเลือก
1. พิจารณาเบื้องต้นจากใบสมัคร ซึ่งครอบคลุมทั้งสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นพื้นฐานในระดับปริญญาตรี ผลการศึกษา ทักษะในการเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
2. คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ โดยเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีวิสัยทัศน์ ความคิดสร้างสรรค์ วุฒิภาวะ การแสดงออกในความพร้อมด้านอื่นๆ ที่จะสามารถศึกษาจนสำเร็จการศึกษาได้
3. มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาผลการคัดเลือกเท่านั้น
หลักฐานในการสมัคร
1. หลักฐานแสดงคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
2. ใบรายงานผลการเรียน
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. หลักฐานแสดงการปฏิบัติงานหรือดำรงตำแหน่งหรือใบแนะนำตัวของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่อ้างอิงได้
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆดังนี้
1. ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ 1,500 บาท วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต (non-credit) ให้นับเป็นวิชาที่เทียบเท่ากับวิชา 3 หน่วยกิต
2. ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 3,000 บาท (ชำระครั้งเดียว)
3. ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา  160 บาท
4. ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการเรียนละ 2,500 บาท
5. ค่าบริการสื่อสารข้อมูล ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท
6. ค่าเอกสารประกอบการศึกษา วิชาละ 500 บาท
7. ค่าธรรมเนียมการสอบ วิชาละ 500 บาท
ปริญญาที่ได้รับ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)สาขาวิชารัฐศาสตร์(รัฐศาสตร์)
โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร
องค์ประกอบของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   (รัฐศาสตร์)  ภาคพิเศษ  
สาขาวิทยบริการฯ มีดังนี้
      1. หมวดวิชาความรู้คู่คุณธรรม(RU 600)                      ไม่นับหน่วยกิต
            หมวดวิชาบัณฑิตศึกษา (RU 603)                            ไม่นับหน่วยกิต
            หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (PS 503)                                  0   หน่วยกิต
        2. หมวดวิชาปรับพื้นฐานทางรัฐศาสตร์                           15   หน่วยกิต
        3. หมวดวิชาบังคับ                                                           9   หน่วยกิต
        4. หมวดวิชาบังคับเลือก                                                 12   หน่วยกิต
        5. การค้นคว้าอิสระ                                                          3   หน่วยกิต
        6. สอบประมวลความรู้                                                     *-   หน่วยกิต
                           รวม                                          39   หน่วยกิต
          *ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และผ่านการสอบประมวลความ
รู้  (Comprehensive Exmination) ด้วยข้อเขียนและ / หรือปากเปล่า ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
วันเวลาเรียน 
                    วันศุกร์   เวลา  17:00 น. - 21:00 น.
                    วันเสาร์   เวลา  08:00 น. - 17:00 น.

   
Download  แผนการเรียน