บุคลากรสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดปราจีนบุรี

 

 


นางจิราพร   มาลากุล ณ อยุธยา
หัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี
kung01_la@hotmail.com
 

 


งานบริหารและธุรการ

 


งานสารสนเทศ
 


งานบริการการศึกษา
 นางวิมลศรี  แก่นจันทร์
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
peemon3@hotmail.com


นางสาวธมลวรรณ   สู่สุข
หัวหน้างานสารสนเทศ
sthamolwan@hotmail.com


นายสุนทร   ร่มเย็น
หัวหน้างานบริการการศึกษา
 su.ru@hotmail.comนางธนาวดี   ทองงาม
นักวิชาการเงินและบัญชี
 fun.ra@hotmail.com


นายเอกสิทธิ์  บัวลพ
นักวิชาการ โสตทัศนศึกษา
ant_kmitnb@hotmail.com


นางนันท์นภัส   เอี่ยมประไพ
นักวิชาการศึกษา
auybaby@hotmail.comนางเรียม   วิรัตน์
นักการภารโรง
 


นางสาวปวริศา   พัดงาม
นักวิชาการศึกษา
kanchana_pat@hotmail.com


นายกมลภพ   งามเจริญ
นักวิชาการศึกษา
kamonpop76@hotmail.comนางสร้อยทอง  บุญโชติ
นักการภารโรง
 


นายชินวร  ศรีสังข์
 นายช่างอิเล็กทรอนิกส์  
chinnapae@hotmail.com


นางสาวนารีรัตน์  โภคา
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
poo_11th@hotmail.comนายเอนก   พัดงาม
นักการภารโรง
 


นายวัลลภ   ทองมา
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
wallop_001@hotmail.com

 นางละออ   พัดงาม
นักการภารโรง
 


นายพิเชษฐ์   พาดี
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
pu_tow@hotmail.com

 นายสุริยะ   สมนาม
พนักงานขับรถ