ห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี

การยืม วีดีโอ

1. V.D.O. วิชาระดับปริญญาตรี

-          ค่ายืมม้วนละ 5 บาท

-          ยืมได้ครั้งละไม่เกิน 5 ม้วน

-          กำหนดส่งคืนภายใน 7 วัน

-          ส่งช้ากว่ากำหนด ปรับวันละ 5 บาท / ม้วน / วัน                     

2. V.D.O. วิชาระดับปริญญาโท

-          ยืมได้ครั้งละไม่เกิน 3 คาบบรรยาย ( 1 คาบมีไม่เกิน 2 ม้วน)

-          กำหนดส่งคืนภายใน 7 วัน

-          ส่งช้ากว่ากำหนด ปรับวันละ 5 บาท / ชุด / วัน