ห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี

     1.   เวลาเปิดทำการระหว่างเปิดภาคการศึกษา

วันจันทร์ เวลา                            08.30 12.00 .         และ    13.00 16.00 .

วันอังคาร วันเสาร์ เวลา                 08.30 12.00 .         และ    13.00   20.45 .

วันอาทิตย์ เวลา                           08.30 12.00.          และ    13.00 16.45 .

                        วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

                   2.   เวลาเปิดทำการระหว่างปิดภาคการศึกษา

  วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา               08.30 12.00.           และ    13.00 16.00. 

  วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ