ห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี

การยืม - คืนหนังสือ

หนังสื่อทั่วไป

-         ปริญญาเอกยืมได้ครั้งละไม่เกิน 15 เล่ม / 30 วัน

-         ปริญญาโทยืมได้ครั้งละไม่เกิน 10 เล่ม / 15 วัน

-         ปริญญาตรียืมได้ครั้งละไม่เกิน  3 เล่ม / 7 วัน

-         ส่งช้ากว่ากำหนด ปรับวันละ 3 บาท / เล่ม / วัน

ตำราเรียน

     -         เอกสารประกอบการเรียน

-         ปริญญาเอกยืมได้ครั้งละไม่เกิน 5 เล่ม / 15 วัน

-         ปริญญาโทยืมได้ครั้งละไม่เกิน 5 เล่ม / 7 วัน

-         ปริญญาตรียืมได้ครั้งละไม่เกิน  2 เล่ม / 3 วัน

-         ส่งช้ากว่ากำหนด ปรับวันละ 3 บาท / เล่ม / วัน

หนังสืออ้างอิง 

      -       วิทยานิพนธ์

-         ยืมได้ครั้งละ 5 เล่ม

-         กำหนดส่งคืนภายใน 5  วัน

-         ส่งช้ากว่ากำหนด ปรับวันละ 5  วัน / เล่ม / วัน