รูปแบบการบริหารราชการ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี

รศ.คิม  ไชยแสนสุข
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ละออทิพย์  ชนะชัย
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี