ห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

 
 
  
 ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา					 ห้องสมุดสาขาวิทยบริการฯจังหวัดอุทัยธานี
 ห้องสมุดสาขาวิทยบริการฯจังหวัดปราจีนบุรี			 ห้องสมุดสาขาวิทยบริการฯจังหวัดชัยภูมิ
 ห้องสมุดสาขาวิทยบริการฯจังหวัดนครราชสีมา		 ห้องสมุดสาขาวิทยบริการฯจังหวัดนครศรีธรรมราช
 ห้องสมุดสาขาวิทยบริการฯจังหวัดอำนาจเจริญ		 ห้องสมุดสาขาวิทยบริการฯจังหวัดนครพนม
 ห้องสมุดสาขาวิทยบริการฯจังหวัดแพร่			 ห้องสมุดสาขาวิทยบริการฯจังหวัดขอนแก่น
 ห้องสมุดสาขาวิทยบริการฯจังหวัดศรีสะเกษ			 ห้องสมุดสาขาวิทยบริการฯจังหวัดสุโขทัย
 ห้องสมุดสาขาวิทยบริการฯจังหวัดลพบุรี			 ห้องสมุดสาขาวิทยบริการฯจังหวัดตรัง
 ห้องสมุดสาขาวิทยบริการฯจังหวัดหนองบัวลำภู		 ห้องสมุดสาขาวิทยบริการฯจังหวัดบุรีรัมย์
 ห้องสมุดสาขาวิทยบริการฯจังหวัดเพชรบูรณ์			 ห้องสมุดสาขาวิทยบริการฯจังหวัดกระบี่
 ห้องสมุดสาขาวิทยบริการฯจังหวัดสระบุรี			 ห้องสมุดสาขาวิทยบริการฯจังหวัดพังงา