ห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี

ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification ) หรือ L.C

ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือ

หมวด   A

ความรู้ทั่วไป : ตารางเลข (General works : Polygraphy)

หมวด   B

ปรัชญาและศาสนา (Philosophy and Religion) Part I, B-BJ ปรัชญา (Philosophy)

Part II, BL-BX ศาสนา (Religion)

หมวด   C

ประวัติศาสตร์ (History : Auxiliary Sciences)

หมวด   D

ประวัติศาสตร์โลก (History : General and Old World)

หมวด   E - F

ประวัติศาสตร์อเมริกา (History : America)

หมวด   G

ภูมิศาสตร์ทั่วไป มนุษยวิทยา คติชาวบ้าน เป็นต้น (Geography, Anthropology, Forklorc etc.)

หมวด   H

สังคมศาสตร์ (Social Sciences)

หมวด   J

รัฐศาสตร์ (Political Science)

หมวด   K

กฎหมาย (Law)

หมวด   L

การศึกษา (Education)

หมวด   M

ดนตรี (Music)

หมวด   N

ศิลปกรรม (Fine Arts)

หมวด   P

ภาษาและวรรณคดี (Philology and Literature)

หมวด   Q

วิทยาศาสตร์ (Science)

หมวด   R

แพทย์ศาสตร์ (Medicine)

หมวด   S

เกษตรศาสตร์ (Agriculture)

หมวด   T

เทคโนโลยี (Technology)

หมวด   U

วิชาการทหาร (Military Science)

หมวด   V

วิชาการทหารเรือ (Naval Science)

หมวด   Z

บรรณานุกรมและบรรณารักษศาสตร์ (Bibliography and Library Science)