ห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดปราจีนบุรี

การให้บริการระบบสืบค้นข้อมูล (ISC)

ผู้มีสิทธิใช้บริการระบบสืบค้นข้อมูล

-     อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ

-     นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ

-     ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี

ข้อปฏิบัติในการบริการระบบสืบค้นข้อมูล

-     ผู้ที่มีความประสงค์ขอใช้บริการระบบสืบค้นข้อมูล ให้กรอกแบบฟอร์มให้ชัดเจนตามที่ห้องสมุด   มหาวิทยาลัยรามคำแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี กำหนด

อัตราค่าบริการในการบริการระบบสืบค้นข้อมูล

-     ค่าบริการระบบสืบค้นข้อมูล (ISC)    ไม่คิดค่าบริการ

-      ค่าพิมพ์                                         แผ่นละ             2            บาท

-      ค่าบันทึกลงแผ่น DISKETTE                    แผ่นละ             20           บาท

หมายเหตุ  ในกรณีที่นักศึกษานำแผ่น DISKETTE มาเองไม่คิดค่าบริการ