ห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดปราจีนบุรี

การทำบัตรห้องสมุด

นักศึกษาปริญญาตรี / ปริญญาโท / ปริญญาเอก  สิ่งที่ต้องใช้ ได้แก่

-         รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

-         บัตรนักศึกษา

-         ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนในภาคเรียนนั้น

 อาจารย์ - ข้าราชการ - เจ้าหน้าที่  สิ่งที่ต้องใช้ ได้แก่  

-         รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

-         บัตรประจำตัวข้าราชการ / เจ้าหน้าที่

-         บุคคลภายนอก เสียค่าทำบัตรห้องสมุดปีการศึกษาละ 200 บาท      

 

บัตรห้องสมุดสูญหาย

บัตรห้องสมุดสูญหายหรือต้องการเปลี่ยนบัตรใหม่ เสียค่าธรรมเนียม 20 บาท