หน่วยประกันคุณภาพ SAR

องค์ประกอบที่ 1

  การผลิตบัณฑิต  

 

1.1  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.2  ผลที่เกิดกับนักศึกษา

องค์ประกอบที่ 3

  การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

 

3.1 ระบบและกลไกการการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ 4  

การบริหารจัดการ

 

4.1  ผลลัพธ์การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
4.3  ภาวะผู้นำของผู้บริหาร
4.4  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
4.5  แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
4.6  การประกันคุณภาพการศึกษา
    - นโยบายและมาตราฐานการดำเนินงาน
    - แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563
    - สรุปผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562
4.7 การประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่
4.8 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน

องค์ประกอบที่ 5

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้