บริการข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า   

 

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม

-โครงการบริการวิชาการแ่่ก่ชุมชน ปี 2561

-โครงการบริการวิชาการแ่่ก่ชุมชน ปี 2562

-โครงการบริการวิชาการแ่่ก่ชุมชน ปี 2563

-โครงการบริการวิชาการแ่่ก่ชุมชน ปี 2564
หมายเหตุ  เนื่องจากสถานการณ์โควิดจึงชะลอการจัดกิจกรรม