บริการแนะแนวให้คำปรึกษา

                 

บริการแนะแนวให้คำปรึกษา

                  สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดปราจีนบุรี จัดให้มีบริการแนะแนวให้คำปรึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือ นักศึกษาในด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก พฤติกรรม การเรียน การศึกษาต่อ อาชีพ  ฯลฯ เพื่อเป็นแนวทางในการบรรเทาความวิตกกังวล  กระตุ้นให้เกิดความเข้าใจตนเองและผู้อื่น เพื่อให้เข้าใจปัญหาและหาทางออกได้อย่างเหมาะสม เอื้อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย และมีคุณภาพเป็นปัญญาของแผ่นดินได้อย่างสมบูรณ์ โดยมีช่องทางการให้บริการ ดังนี้

- wall in ทั้งแบบรายบุคคล – รายกลุ่ม :  Mahidol Friends  ห้องสำนักงานงานบริการการศึกษา สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดปราจีนบุรี อาคารหอประชุม ชั้น ๑

-  ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ :     โทร. 087-942-9933 / 087-922-4420 / 081-377-0106
(ในวัน เวลาราชการ)

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบการให้คำปรึกษาระดับปริญญาตรี (คลิก)