ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2559
***วันเวลาสอบสัมภาษณ์***

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์(เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ คณะศึกษาศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ คณะรัฐศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ คณะบริหารธุรกิจ