ขยายเวลารับสมัครนักศึกษานิติศาสตร์ปริญญาโท (ไม่มีกำหนด)

ขอบเขตการสอบ ประมวลความรู้ (LAW 7097) นักศึกษานิติศาสตร์ปริญญาโท รุ่น 2ประกาศนักศึกษาท่านใดยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษาสามารถติดต่อรับได้ที่ธนาคารไทยพานิชย์
ตามรายละเอียด(คลิก)

กำหนดวันเวลาลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน นักศึกษาปริญญาโท


*****ประชาสัมพันธ์ปริญญาโท*****

กำหนดการวันเวลาลงทะเบียนนักศึกษาปริญญาโท ภาค 1/57 ชั้นปีที่ 2 เทอม 3

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาเก่า (ส่วนภูมิภาค)

เปลี่ยนแปลงวัดจัดการเรียนการสอน วิชา BUS 6015

กำหนดการจัดสอบแก้ไอ (คณะรัฐศาสตร์)

แบบแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาต่อ คณะนิติศาสตร์ (ปริญญาโท)

สำรวจการศึกษาต่อระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

*****ประชาสัมพันธ์ปริญญาตรี*****

เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ภาค 1 /57

การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี

ู่มือการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค

การดูและตรวจสอบผลการเรียนนักศึกษาปริญญาตรี

แบบแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาต่อ คณะนิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

โครงการเสริมความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาค 1/2556

ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาพิการ ภาคฤดูร้อน 2555